Misyon-Vizyon

Vizyon

 Merkezin vizyonu, İslami ilimler alanında sahip olduğumuz köklü mirası, zamanın ilmî gelişmeleri ve bilgi birikimi ile harmanlayarak günümüz insanına ve ilim dünyasına katkı sağlayacak özgün çalışmalar yapmak; İslâm kültür ve medeniyetinin geçmiş-şimdi ve geleceği arasında sağlıklı ilişki kurabilecek bir perspektife ve küresel anlamda bir bakış açısına sahip araştırmacılar yetiştirmek; İslâmî ilimler alanında birbirinden kopuk, zaman zaman tekrara düşen araştırma ve çalışmalarda bütünlüğü sağlamak; bir taraftan ilmî derinliği olan araştırma ve çalışmalara destek verirken diğer taraftan toplumun doğru bilgilenme ihtiyacını göz önünde bulundurarak akademik çevre ve toplum arasında bilgi ve kültür köprüsü kurmak ve bu sâyede topyekün bilgi ve bilincin sağlıklı bir şekilde yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

Misyon

Merkezin misyonu, İslâmî ilimlerin temel kaynaklarını doğru okuyarak günümüz problemlerine cevap üretebilecek nitelikli ve ufku geniş şahsiyetlerin yetişebilmesi için gereken her türlü maddî-manevî desteği araştırmacılara sunmak; araştırmacıların İslâmî ilimler üzerine ilmî çalışmalarını yürütebilmeleri için ilahiyat alanında ihtisas kütüphanesi oluşturmak, araç-gereç ve kaynak desteğinde bulunmak; sahip olduğu ilmî birikimi, ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinde sempozyum, seminer, konferans vb. ilmî toplantılarla ilgililere ulaştırmak; dergi, kitap vb. yayınlarla üretken ve donanımlı araştırmacıların İslâmî ilimlere dâir nitelikli çalışmalarını ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak; misyonunu gerçekleştirirken paydaş kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve gerektiğinde işbirliği yapmak; İslâmî ilimler alanında gerçekleştirilecek  -vizyonuna uyan- her türlü ilmî faaliyete rehberlik etmek ve destek olmaktır.

  • Adres: BAİBÜ Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi Ali Ericek Uygulama Camii Altı Gölköy Kampüsü Merkez/BOLU
  • Tel: +90 374 253 43 42 
  • EPosta: akimeribu.edu.tr
Top