Tarihçe

 

AKŞEMSEDDİN İSLÂMÎ İLİMLER UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER)

 1.Genel Bilgiler/Tarihçe

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/03/2015 tarih ve 75850160-101.04/16183 sayılı yazısı gereğince, Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması uygun görülmüştür. Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait yönetmelik 11/05/2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 2. Fiziki Durum ve Alt Yapı

Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne fiziki olarak, AİBÜ İlahiyat Fakültesi Ali Ericek Uygulama Camii’nin altındaki yaklaşık 1200 m2’lik iki katlı alan tahsis edilmiştir. Merkezin birinci katında 150 kişilik bir konferans salonu, sergi salonu olarak kullanılabilecek geniş bir fuaye alanı; ayrıca idârî bürolar ve çeşitli büyüklükteki seminer salonları bulunmaktadır. Merkezin ikinci katı ise kütüphane bölümünü oluşturmaktadır. Yaklaşık 600 m2’lik kütüphane kısmı araştırmacı ve okuyucular için hizmet vermektedir.

 

  

Araştırma Merkezinin Dış Görünüşü

   

Araştırma Merkezi Katı

     

   

 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Katı

   

         

        

 

3. Merkezin Sunacağı Hizmetler

Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğinde belirtilen çeşitli hizmet alanlarına sahiptir. Bunlar genel olarak;

-İslami ilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, panel, seminer ve kurslar düzenlemek,

-İslami ilimler alanında farklı dillerde yayınlanan kitap, bilgi, belge ve diğer kaynakları içeren bir kütüphane oluşturmak,

-İslami ilimler alanında araştırma yapan diğer merkezler ile bağlantılar kurarak bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek,

-İslami ilimler alanında başta Türkçe-Arapça-İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde yayın yapmak,

-İslami ilimler alanındaki çeşitli kaynak eserleri tahkik ve tercüme faaliyetleriyle dilimize kazandırmak,

-Araştırmacılara bilimsel anlamda destek olmak,

- Üniversitemiz öğrencilerinin klasik güzel sanatlar ve yabancı dil yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli kurslar düzenlemek,

-Yukarıda bahsedilen faaliyet alanları yanında merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yürütmektir.

 

4. 2015 Faaliyet Raporu

Merkez 2015 yılında ancak kuruluşunu tamamlayabilmiştir.

 5.2016 Hedefleri

Merkezin yönetim işlerinin yürütüleceği idari ofisler, sempozyum, panel vb. organizasyonların gerçekleştirileceği konferans salonu ve bütün araştırmacılara yönelik hizmet verecek olan kütüphane için gerekli olan masa, sandalye, raf, elektrik donanımı, internet alt yapısı gibi tefrişe yönelik ihtiyaçlar öncelikli olarak tamamlanacaktır. Bununla birlikte özellikle kütüphaneye gerek bağış gerekse satın alma yoluyla kaynak temini için hızlı adımlar atılacaktır. Bunlar büyük oranda tamamlandığı takdirde panel ve konferanslar düzenlenmek suretiyle merkezin faaliyet alanlarında organizasyonlar gerçekleştirilecektir.

 

 

  • Adres: BAİBÜ Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi Ali Ericek Uygulama Camii Altı Gölköy Kampüsü Merkez/BOLU
  • Tel: +90 374 253 43 42 
  • EPosta: akimeribu.edu.tr
Top